Korzystając z usług AEC Design, powierzasz nam swoje dane.  Poniżej znajdują się informacje w jaki sposób są  one gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest AEC Design Sp. z o.o. sp.k., ul. Głogowska 31 01-743 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000279901, Regon: 140980286, NIP: 5222856052

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych z administratorem danych można kontaktować się za pomocą adresu e-mail: info@aecdesign.pl lub wysyłając list tradycyjny z dopiskiem „dane osobowe” na podany wyżej adres.

2. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

W zależności od celu, w jakim pozyskaliśmy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, możemy przetwarzać je na jednej lub kilku podstawach prawnych, wymienionych poniżej, przy opisie poszczególnych czynności przetwarzania danych osobowych.

3. Prawa osoby, której dane osobowe przetwarzamy

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo do:

 1. uzyskania informacji o dokonywanym przez nas przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o celu przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, podstawach prawnych przetwarzania, planowanym czasie przetwarzania danych, kategoriach odbiorców tych danych, w tym odbiorców w krajach trzecich, pochodzeniu danych, ewentualnym stosowaniu profilowania i automatycznego podejmowania decyzji, Twoich prawach związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych;
 2. dostępu do swoich danych osobowych – aby móc zweryfikować, jakie dane przetwarzamy, w jakich celach, czy są one prawidłowe i przetwarzane zgodnie z zasadami przetwarzania, o których Cię poinformowaliśmy, oraz czy realizowane są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych;
 3. przenoszenia danych – możesz od nas żądać, abyśmy przekazali Ci Twoje dane osobowe, które przetwarzamy w systemach elektronicznych, w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, lub przesłali te dane osobowe do innego Administratora;
 4. sprostowania swoich danych osobowych – jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane, które są nieaktualne lub nieprawidłowe, możesz wysłać do nas oświadczenie o niepoprawności Twoich danych osobowych;
 5. usunięcia danych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać od nas tego, abyśmy je usunęli;
 6. ograniczenia przetwarzania – możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli sądzisz, że Twoje dane, które przetwarzamy, są nieprawidłowe, przetwarzamy Twoje dane bez podstawy prawnej, lecz nie chcesz, abyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ochrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych. Ograniczenie przetwarzania polega na tym, że Twoje dane będą przez nas wyłącznie przechowywane lub będziemy dokonywali na nich wyłącznie uwzględnionych przez Ciebie działań;
 7. sprzeciwu – jeśli przetwarzamy dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, lub wykonując obowiązki nałożone przez prawo krajowe lub unijne, wówczas możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania, jeśli uważasz, że nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje prawa i wolności. W przypadku przetwarzania przez nas danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celach marketingu, po zgłoszeniu przez Ciebie sprzeciwu nie możemy już przetwarzać Twoich danych w tym celu;
 8. cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zgody. Przetwarzanie dokonane przed wycofaniem zgody pozostaje przetwarzaniem dokonanym zgodnie z prawem.

4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie, warunki legalności przetwarzania i obowiązek podania danych osobowych

Nikt nie ma prawa wymagać od Ciebie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ani wymuszać tej zgody. Zgoda na przetwarzanie zawsze jest przez Ciebie udzielana dobrowolnie. Jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, w każdym momencie możesz ją wycofać. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania.

Jednakże w pewnych przypadkach, określonych przez przepisy prawa, możemy być zobligowani do przetwarzania Twoich danych osobowych. W pewnych przypadkach podanie danych może być konieczne do realizacji celów przetwarzania np. wykonania usługi, realizacji umowy.

5. Zakres przetwarzanych danych

Aby osiągnąć konkretny cel, dla którego uzyskaliśmy Twoje dane osobowe (np. prowadzenie korespondencji, wysłanie ofert, informacji, zawieranie umów i świadczenie usług musimy przetwarzać dane w zakresie koniecznym do osiągnięcia tego celu („cel przetwarzania danych osobowych”). Zawsze jednak pobieramy i przetwarzamy tylko takie dane, jakie są konieczne do osiągnięcia tego celu, w myśl zasady minimalizacji przetwarzania danych. Szczegółowe informacje podamy poniżej, przy opisie poszczególnych czynności przetwarzania danych osobowych.

6. Powierzanie przetwarzania danych i ich udostępnianie

Danych osobowe nie udostępniamy innym administratorom danych osobowych w celach niezwiązanych z celami przetwarzania, do których zostały pobrane. Jednakże, aby osiągnąć cel przetwarzania, często konieczne jest powierzenie przetwarzania lub udostępnienie danych podmiotom przetwarzającym lub administratorom, z którymi współpracujemy w związku z wykonaniem tego celu przetwarzania. Do kategorii tych podmiotów należą między innymi:

7. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

W niektórych przypadkach, Twoje dane mogą być przetwarzane lub przekazywane do państw trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy, jednakże tylko do miejsc, w których Twoje prawa są chronione zgodnie z zasadami określonymi w RODO. Jest to związane na przykład z podmiotami, które świadczą dla nas usługi przetwarzania w dziedzinie cloud computingu, lub gdy jest to konieczne dla realizacji łączącej nas umowy lub w celu wykonania zlecenia lub usługi. Więcej informacji uzyskasz poniżej, przy opisie poszczególnych czynności przetwarzania danych osobowych.

8. Okres, przez jaki przetwarzamy dane osobowe

Czas, przez który przetwarzane są Twoje dane osobowe, uzależniony jest od podstawy prawnej, na której opiera się przetwarzanie.

W przypadku Twojej zgody, dane przetwarzamy aż do czasu jej wycofania, lub osiągnięcia celów przetwarzania (gdy nie będą już potrzebne).

W przypadku wykonywania umowy, dane przetwarzamy przez czas związany z wypełnieniem umowy, wykonaniem zlecenia, czy usługi.

W przypadku realizacji obowiązku prawnego, dane przetwarzamy przez okres wymagany od nas przez przepisy prawa nakładającego taki obowiązek.

W przypadku naszego prawnie uzasadnionego interesu, dane przetwarzamy przez okres przedawnienia roszczeń jak i przez czas, w którym musimy rozliczyć się z prawidłowego przetwarzania danych.

Jeśli zgłosisz sprzeciw odnośnie przetwarzania przez nas danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu promowania naszej działalności gospodarczej, marketingu produktów i usług własnych, wówczas zaprzestaniemy natychmiast przetwarzania w tym celu.

9. Prawo do złożenia skargi, lub ochrony prawnej przed sądem, w przypadku przetwarzania danych osobowych niezgodnie z prawem

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, możesz wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego, którym jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

Infolinia: 606-950-000, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

Jeśli organ nadzorczy nie reaguje na skargę, częściowo lub w całości ją odrzuca lub oddala, lub nie podejmuje działania, choć jest to niezbędne do ochrony Twoich praw, przysługuje Ci prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem.

10. Profilowanie i automatycznie wydawanie decyzji

Nie dokonujemy profilowania, które byłoby zakończone zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji. W celu lepszego dopasowania naszej oferty, stosujemy aplikacje analityczne dostarczające nam statystyk na podstawie historii odwiedzin naszej strony internetowej. Stosujemy aplikację Salesmanago służącą do automatyzacji marketingu w celu lepszego dopasowania oferty dla naszych klientów, wykorzystującą w tym celu historię kontaktów, zakupów i odwiedzin naszych stron.

II. INFORMACJA O CELACH PRZETWARZANIA

1. Klienci i kontrahenci

1.1. Celem przetwarzania jest zawieranie i realizacja umów oraz współpraca z odbiorcami i dostawcami towarów i usług.
1.2. Podstawami prawnymi przetwarzania danych są:
a) realizacja umowy – art. 6 ust 1 lit. b RODO;
b) obowiązek prawny wynikający z przepisów regulujących obrót gospodarczy, rachunkowość, prawo podatkowe itp.- art. 6 ust 1 lit. c RODO;
c) prawnie uzasadniony interes – prowadzenie i promowanie swojej działalności gospodarczej, przetwarzanie danych w celu zapewnienia prawidłowości rozliczeń z kontrahentami i organami publicznymi, dochodzenia i windykacji roszczeń, – art. 6 ust 1 lit. f RODO
1.3.Przetwarzamy dane osobowe naszych klientów i kontrahentów, osób ich reprezentujących lub u nich zatrudnionych wykonujących czynności związane, z realizacją umowy, usługi lub zlecenia, lub działań podejmowanych w celu zawarcia umowy.
1.4. Przetwarzane są dane zwykłe – imiona, nazwiska, nazwa firmy, dane kontaktowe, pełnione funkcje numery NIP, REGON, numery rachunków bankowych i inne pochodzące z dokumentów handlowych lub konieczne do realizacji umowy, zlecenia czy usługi. W niektórych przypadkach, gdy wynika to z przepisów prawa, także dane wymagane przez te przepisy.
1.5. Dane przetwarzane są, w zależności od sytuacji, przez czas konieczny do realizacji celu przetwarzania (realizacji umowy, zlecenia, korespondencji, prowadzenia księgowości), powiększony o okres przedawnienia roszczeń, lub określony przez szczegółowe przepisy prawa. Dowody księgowe przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym upłynął termin płatności podatku.
1.6. W przypadku, gdy korzystamy z przestrzeni dyskowej i pakietu Google Suite, SalesForce lub Microsoft Office 365 udostępniamy dokumenty na Dropbox, możliwe jest występowanie przechowywania danych na serwerach w USA. Google Inc., Microsoft Inc Salesforce.com Inc oraz Dropbox Inc. są uczestnikami programu Privacy Shield UE-USA, zapewniającego bezpieczeństwo danych zgodne z RODO.

2. Przeprowadzanie szkoleń, egzaminów i certyfikacji

2.1. Celem przetwarzania jest prowadzenie szkoleń, głównie z zakresu obsługi aplikacji informatycznych, przeprowadzanie egzaminów i wystawianie certyfikatów poświadczających zdobyte kompetencje.
2.2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy z klientami odbywającymi szkolenia i z dostawcą oprogramowania – art. 6 ust 1 lit. b RODO
2.3. Przetwarzamy dane osobowe klientów, którzy przechodzą szkolenie i egzamin.
2.4. Przetwarzane są dane zwykłe, konieczne do przeprowadzenia szkolenia, egzaminu i wystawienia certyfikatu: imię, nazwisko, dane kontaktowe, nazwę miejscowości zamieszkania, nazwę firmy lub uczelni, jej adres, NIP, REGON, wyniki egzaminu.
2.5. Dane przetwarzane są przez czas konieczny do przeprowadzenia szkolenia i egzaminu, rozpatrzenia reklamacji, a następnie w celu udokumentowania prawidłowości przeprowadzonego szkolenia i egzaminowania przez okres 24 miesięcy.
2.6. W celu wystawienia certyfikatu z zakresu obsługi aplikacji Autodesk, dane wprowadzane są do systemu informatycznego producenta oprogramowania Autodesk Inc., który jest administratorem danych osobowych, w zakresie przeprowadzonych egzaminów i certyfikatów. Dane te mogą być przechowywane na serwerach w USA. Autodesk Inc. Jest uczestnikiem programu Privacy Shield UE-USA, zapewniającego bezpieczeństwo danych zgodne z RODO. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Autodesk Inc. Można uzyskać pod adresem: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-statement-pl

3. Organizacja wydarzeń

3.1. Celem przetwarzania jest organizacja, promocja i przeprowadzenie różnego typu wydarzeń, konferencji, konkursów, warsztatów, webinariów.
3.2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy z osobami biorącymi udział w wydarzeniach – art. 6 ust 1 lit. b RODO, uzasadniony interes prowadzenie i promowanie swojej działalności gospodarczej – art. 6 ust 1 lit. f RODO, oraz zgoda (art. 6 ust 1 lit. a) na zamieszczanie informacji o uczestnikach w materiałach wydarzenia, na stronach internetowych, w mediach społecznościowych itp.
3.3. Przetwarzamy dane osobowe uczestników wydarzeń, prelegentów i osób biorących udział w organizacji wydarzenia.
3.4. Przetwarzane są dane zwykłe, konieczne do udziału w wydarzeniu: imię, nazwisko, dane kontaktowe, nazwę firmy, jej adres, NIP, REGON, oraz inne dane wynikające ze specyfiki wydarzenia, w tym na podstawie zgody wizerunek na zdjęciach i filmach, które umieszczamy na naszych stronach internetowych i w mediach społecznościowych.
3.5. Dane, w zależności od sytuacji mogą być udostępniane innym uczestnikom, współorganizatorom, prelegentom, agencjom reklamowym, drukarniom, hotelom, przewoźnikom oraz innym podmiotom zaangażowanym w przygotowanie i realizację wydarzenia. Informacje o prelegentach, uczestnikach wydarzeń mogą być, w zależności od przypadku, umieszczane na stronie internetowej, w mediach społecznościowych, aplikacji eventowej, materiałach promocyjnych, konferencyjnych itp.
3.6. Dane przetwarzane są przez czas konieczny do przeprowadzenia wydarzenia, rozpatrzenia reklamacji powiększony o okres przedawnienia roszczeń, lub określony przez szczegółowe przepisy prawa. Dowody księgowe przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Informacje w opublikowanych w Internecie materiałach przez okres ich aktualności lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu, albo cofnięcia zgody.

4. Marketing towarów i usług

4.1. W celu oferowania towarów, propagowania naszych usług i pozyskiwania klientów prowadzimy marketing za pomocą poczty tradycyjnej, elektronicznej i telefoniczny. W tym celu kontaktujemy się z klientami indywidualnymi i instytucjonalnymi. Przetwarzamy dane osób potencjalnie zainteresowanych aplikacjami do projektowania, reprezentujących firmy, do których kierujemy oferty, lub osób w nich zatrudnionych.
4.2. Dane pozyskujemy z publicznie dostępnych źródeł, zapisów na naszej stronie internetowej, podczas organizowanych przez nas wydarzeń, szkoleń oraz z kontaktów osobistych i otrzymywanej korespondencji.
4.3. Podstawą prawną ich przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w pozyskiwaniu nowych klientów i dostarczanie im informacji dotyczących naszych usług i produktów, oraz zgoda (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – np. na otrzymywanie informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej i wykorzystywania do tego celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Po zakończeniu kontaktu podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania w przyszłości jej przebiegu.
4.4. Dane przechowywane będą do cofnięcia zgody na przetwarzanie, zgłoszenia sprzeciwu lub osiągnięcia celu, jakiemu służyło zapytanie, i przez czas niezbędny dla zapewnienia obrony przed roszczeniami.
4.5. Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas informacji o charakterze marketingowym, wyślij informację zwrotną z żądaniem zaprzestania takiej formy komunikacji.

5. Newsletter

W przypadku chęci zapisania się do newslettera, użytkownik przekazuje swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, żeby zapisać się do newslettera.

Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania newslettera. Podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Dane przekazane podczas zapisu do newslettera będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej użytkownik zrezygnuje z jego otrzymywania. Rezygnacja z otrzymywania newslettera nie prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy Administratora. Dane użytkownika nadal będą przechowywane w systemie mailingowym Administratora przez czas niezbędny w celu zapewnienia obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez użytkownika zgody na otrzymywanie newslettera, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1. lit. f RODO).

Odbiorcami przetwarzanych danych są dostawcy usług IT (zwłaszcza hostingowych), z którymi zawarliśmy stosowne umowy o przetwarzanie danych zgodnie z art. 28 RODO.

6. Formularz kontaktowy

W przypadku kontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego, użytkownik przekazuje swój adres e-mail, imię i nazwisko oraz tytuł i treść zapytania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Dane przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego wykorzystywane są w celu kontaktu z użytkownikiem. Podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z zainicjowania kontaktu, oraz nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w udzieleniu odpowiedzi na zapytanie dotyczących naszych usług i produktów. Po zakończeniu kontaktu podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1. lit. f RODO) w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości, w szczególności na potrzeby wykazania zgody użytkownika na kontakt i obrony przed potencjalnymi roszczeniami ze strony użytkownika.

Dane przechowywane będą do osiągnięcia celu, jakiemu służyło zapytanie, i przez czas niezbędny dla zapewnienia tej obrony.

Odbiorcami przetwarzanych danych są dostawcy usług IT (zwłaszcza hostingowych), z którymi zawarliśmy stosowne umowy o przetwarzanie danych zgodnie z art. 28 RODO.

7. Rekrutacja pracowników

7.1.Celem przetwarzania jest prowadzenie działań w celu zatrudnienia pracowników.
7.2. Podstawami prawnymi przetwarzania danych są:
a) działania przygotowawcze w celu zawarcia umowy – art. 6 ust 1 lit. b RODO;
b) obowiązek prawny prawa pracy.- art. 6 ust 1 lit. c RODO;
c) prawnie uzasadniony interes – wybór kandydata odpowiadającego potrzebom pracodawcy, – art. 6 ust 1 lit. f RODO;
d) zgoda na udział w przyszłych rekrutacjach, lub na przetwarzanie podanych danych przekraczających zakres określony w kodeksie pracy – art. 6 ust 1 lit. b RODO.
7.3. Przetwarzamy następujące dane osobowe kandydatów składających oferty pracy:

8. Pliki cookies generowane przez stronę www.aecdesign.pl

8.1. Witryny AEC Design Sp. z o. o. używają cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
8.2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy AEC Design w celu optymalizacji działań.
8.3. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
8.4. Na naszych witrynach wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.8.5. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
  8.6. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
  8.7. Pliki (cookies), z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcom.
  8.8. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
  8.9. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

9. Inne aplikacje i wtyczki używane na stronie www.aecdesign.pl

9.1. Google Analytics.

Strona internetowa używa narzędzia Google Analytics na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1. lit. f RODO) polegającego na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu jej optymalizacji.

Plik cookie Google Analytics generuje następujące informacje dotyczące korzystania z tej strony internetowej: typ/wersja przeglądarki, używany system operacyjny, adres URL (strony odwiedzonej wcześniej), adres IP, godzina wysłania zapytania na serwer.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu ze strony internetowej.  Administrator korzysta z funkcji anonimizacji adresu IP  użytkownika przed przekazaniem go dalej (tak zwane maskowanie IP). Google Analytics ukrywa te adresy najszybciej, jak to tylko technicznie możliwe, na najwcześniejszym etapie sieci zbierającej dane. Po anonimizacji adresu IP jego powiązanie z osobą użytkownika nie jest już możliwe.

Informacje wygenerowane w plikach cookies są wysyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Zanonimizowany adres IP nie jest powiązywany z innymi danymi Google. Informacje te są również przekazywane osobom trzecim, o ile jest to wymagane prawem lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie.

Dane opracowane statystycznie są usuwane w Google Analytics po 24 miesiącach  . W raportach sporządzonych na podstawie Google Analytics nie znajduje się żadne odniesienie do osoby.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych w ramach Google Analytics użytkownik może znaleźć pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Użytkownik może wyłączyć aktywność mierzoną przez Google Analytics instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

9.2. Google Tag Manager

Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager zapewnianego przez Google LLC, Z pomocą Google Tag Manager kontrolujemy prowadzone przez nas kampanie reklamowe oraz sposób, w jaki korzystasz z naszych stron. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, w postaci marketingu własnych produktów lub usług oraz optymalizacji naszych stron internetowych.

Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Twoim urządzeniu plik cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimizowanego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Ciebie stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach, kontrolowanie efektywności tych reklam oraz inne działania związane z kontrolą Twojego zachowania na stronie.

Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziesz zalogowany podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Twoje dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Twoje dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield

Możesz dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google: https://adssettings.google.com. Ponadto, w ramach ustawień plików cookies z poziomu naszej strony możesz wyłączyć wykorzystywanie plików cookies na potrzeby remarketingu.

Jeżeli jesteś zainteresowana/y szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Tag Manager, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Google: https://policies.google.com/privacy.

9.3. Hotjar.

Korzystamy z narzędzia Hotjar, zapewnianego przez Hotjar Limited. Z pomocą Hotjar analizujemy Twoje zachowania na naszych stronach, takie jak czas spędzany na poszczególnych stronach, przyciski, w które klikasz, linki, z których korzystasz itp. Robimy to w celu optymalizacji naszych stron internetowych pod kątem doświadczenia użytkownika. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci optymalizacji naszych stron internetowych.

Hotjar wykorzystuje pliki cookies i inne technologie, by gromadzić informacje na temat Twojego zachowania na stronie i urządzeń wykorzystywanych do korzystania ze strony, takie jak numer IP (zanonimizowany), wielkość ekranu, informacje o przeglądarce, lokalizacja, język. Hotjar przechowuje te informacje w ramach pseudononimizowanego profilu. Ani Hotjar, ani my nigdy nie będziemy wykorzystywać tych informacji w celu Twojej identyfikacji. Hotjar przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield. Więcej informacji odnajdziesz w polityce prywatności Hotjara: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

Możesz sprzeciwić się tworzeniu Twojego anonimowego profilu oraz przechowywaniu informacji na Twój temat przez Hotjar, przechodząc do tej strony: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out. Ponadto, w ramach ustawień plików cookies z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy w Twoim przypadku będziemy mogli korzystać z Hotjar, czy nie.

9.4. Tawk.

Zapewniamy Ci możliwość kontaktu z nami za pośrednictwem czatu on-line osadzonego na stronie. Narzędzie zapewniane jest przez tawk.to Inc. spółka amerykańska z siedzibą w 187 East Warm Springs Rd, SB298, Las Vegas, Nevada, 89119, w imieniu własnym i brytyjskiej filii Tawk.to Ltd

Narzędzie wykorzystuje pliki cookies. Dane przekazywane poprzez czat oraz twoje IP i lista stron odwiedzanych w ramach Serwisu mogą być przekazywane do USA w zakresie ich przechowywania na serwerach. Tawk jest uczestnikiem programu EU-US-Privacy Shield.

Szczegółowe informacje o działaniu usługi tawk.to chat dostępne są pod adresem: https://www.tawk.to/privacy-policy/

W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z tawk.to, czy nie.

9.5. Narzędzia społecznościowe.

Na naszych stronach internetowych używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, Google, LinkedIN.

Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

9.6. DoubleClick.

Korzystamy z usługi oferowanej przez Google Inc., by wyświetlać Ci reklamy dopasowane do Twoich potrzeb. Pliki cookies, które używamy w tym celu, nie zawierają żadnych danych osobowych. Twój adres IP zostanie wykorzystany do ich wygenerowania. Pliki cookies DoubleClick wykorzystują numer identyfikacyjny przyporządkowany do Twojej przeglądarki by sprawdzić reklamy pojawiające się na Twoim ekranie i te, które Ci odpowiadają. Pozwala to firmie Google i jej partnerom na wyświetlanie reklam w oparciu o poprzednie wizyty na stronach internetowych naszych lub innych. Google przesyła informacje zebrane przez pliki cookie Double-Click na serwerze i tam je przechowuje.

Google przekazuje dane stronom trzecim jedynie w związku z regulacjami prawnymi bądź w ramach zleconego przetwarzania danych. Google nie zestawia Twoich danych z innymi danymi zgromadzonymi przez Google. Możesz zrezygnować z obsługi plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce.

Mogą Państwo również na stałe wyłączyć plik cookie DoubleClick, zmieniając ustawienia przeglądarki lub z pomocą wtyczki do przeglądarki. Dzięki tej wtyczce ustawienia dotyczące wyłączonych plików cookie zostaną zachowane nawet po usunięciu wszystkich plików cookie. Wtyczkę do przeglądarki umożliwiającą wyłączenie plików cookie na stałe znajdą Państwo pod adresem: https://support.google.com/ads/answer/7395996

9.7 . Wykorzystujemy narzędzie analizy behawioralnej Sales Manago, służącego do automatyzacji marketingu. Ciasteczko przechowuje identyfikator użytkownika służący do monitorowania konkretnych wizyt użytkowników i ich aktywności, powiązanych z konkretnymi danymi o użytkowniku np. adres e-mail.  Ciasteczko pozwala kojarzyć dane zgromadzone na równych stronach Dostawcy np. subdomeny.

10. Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona i zapisywaniem ich w logach serwera. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze.

Logi zawierają: czas nadejścia zapytania; czas wysłania odpowiedzi; nazwę stacji klienta; informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http; adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika w przypadku, gdy przejście do strony internetowej nastąpiło przez odnośnik; informacje o systemie operacyjnym i jego interfejsie, przeglądarce użytkownika, jej języku i wersji; adresie IP.

Powyższe dane, zapisane w logach serwera, nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami przeglądającymi stronę internetową i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.