Subsidies for training courses

Subsidies for training courses

A company is only as strong as its employees

As an entrepreneur, you probably know how hard it is to hire qualified employees. Constantly improving the competence of your team is one of the key elements of your company’s strategy, which determines its competitiveness. But how can you reduce training costs and take advantage of development opportunities for your company?

Funded training will help you improve the competencies of your employees without incurring additional costs.

The AEC Design Training Center is certified and can offer training subsidized by European Funds. You will find that a better trained staff will be more committed and productive.

Funding from Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Every year we offer companies training courses subsidized by Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS). Co-financing covers our entire training offer.

Any employer within the meaning of the Przepisy ustawy o promocji zatrudnienia (…), that is, an entity employing employees under a contract of employment, may apply for KFS funds. Not an employer is an entity that conducts business and does not employ employees under a contract of employment, cooperating only with a spouse, employing persons under a contract for specific work.

 • for microenterprises: 100% of training costs
 • for other companies: 80% of training costs
 • but no more than 300% of the average salary in a given year per participant

The application for the subsidy must be submitted to the Powiatowy Urząd Pracy appropriate to the employer’s registered office or place of business. Each Urząd Pracy applies its own separate rules for submitting applications and their templates. Before submitting an application, it is recommended to check the availability of KFS funds at the Powiatowy Urząd Pracy. The pool of subsidies is limited so it is best to do it as soon as possible. Check the websites of the relevant office for application deadlines today.

Nabór do KFS 2023 – lista urzędów. Terminy naborów będą aktualizowane zgodnie z informacjami na stronach Urzędów.

Każdy Urząd Pracy stosuje własne, odrębne zasady dotyczące składania wniosków i ich wzory. Przed złożeniem wniosku zaleca się sprawdzenie dostępność środków z KFS w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Województwo dolnośląskie:

 • Bolesławiec  – SZCZEGÓŁY – od 16.01 – 27.01.2023 
 • Lubań  – SZCZEGÓŁY – 1-10.02.2023
 • Wrocław – SZCZEGÓŁY – do 20.01.2023 do godz. 15.00 – badanie szacunkowego zapotrzebowania na środki rezerwy KFS
 • Wałbrzych – SZCZEGÓŁY – do 20.01.2023  – ankieta zapotrzebowania na środki rezerwy KFS 2023

Województwo kujawsko-pomorskie:

Województwo lubelskie:

Województwo lubuskie:

Województwo łódzkie:

Województwo mazowieckie:

Województwo małopolskie:

 • Kraków – SZCZEGÓŁY – 1.02.2023 godz. 9.00 – spotkanie informacyjne w UP Kraków dot. KFS
 • Tarnów – SZCZEGÓŁY – w dniu 30.01.2023 r. planowane jest ogłoszenie informacji dotyczącej terminu naboru wniosków
 • Nowy Sącz – SZCZEGÓŁY

Województwo opolskie:

Województwo podkarpackie:

Województwo podlaskie:

Województwo pomorskie: 

Województwo śląskie:

Województwo świętokrzyskie:

Województwo warmińsko-mazurskie:

Województwo wielkopolskie: 

Województwo zachodniopomorskie: 

 • Kołobrzeg – SZCZEGÓŁY – 17-31.01.2023 – Z uwagi na ograniczone środki wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpływu do Urzędu
 • Koszalin – SZCZEGÓŁY
 • Szczecin – SZCZEGÓŁY

Funding is available for training that contributes to improving the competences of employees. At the AEC Design Authorised Training Centre you can take advantage of the entire training offer available: http://www.aecdesign.pl/szkolenia/.

Priorytety tzw. „puli Ministra” czyli kwota a 219 752 tys. zł: 

1. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych
procesów, technologii i narzędzi pracy.
3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub
województwie zawodach deficytowych.
4. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym
zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia.
5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie
związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin
wielodzietnych.
6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności
cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.

Priorytety Rady Rynku Pracy tzw. rezerwy KFS czyli kwota 54 938 tys. zł:

1. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.

2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.

4. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

Funding from Baza Usług Rozwojowych PARP

Baza Usług Rozwojowych is a freely accessible database of development services provided in various forms (e.g. training, professional courses, counselling, postgraduate studies, mentoring or coaching), thanks to which institutions and individuals can develop their competencies and achieve their educational and business goals.

Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca może pozyskać dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). Decyzją władz samorządowych wsparcie nie będzie jednak dostępne dla firm z województw: mazowieckiego i pomorskiego. 

Więcej informacji znajduje się na stronie http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie  

Osoby fizyczne mogą również korzystać z oferty usług rozwojowych publikowanych w Bazie. Wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Podmiotowych Systemów Finansowania, w ramach których odbywa się dystrybucja środków na szkolenia, udziela Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym w danym regionie. Kontakty do regionalnych punktów informacyjnych znajdują się na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/  

The funding you can obtain for the training of your choice ranges from 50% to 80% depending on the province and the criteria set. Details for each province can be found below.

In Biuro Usług Rozwojowych choose any training from AEC Design’s range to suit your needs – if you need help call us: 696 988 614 or email: szkolenia@poczta.aecdesign.pl
Complete the application form – an operator from your province will help you. The operator is the institution which implements the subjective financing system in your voivodeship – list below
Together with the operator, verify the rules for granting subsidies and the level of subsidy
Sign a contract with the operator
In Biuro Usług Rozwojowych Database find and sign up for training organised by AEC Design
Attend the training, and don’t forget to evaluate it after completion
Once the invoice has been paid, contact the operator to receive the funding.

ESF co-financing of the costs of delivering development services is only possible for development services registered in Biuro Usług Rozwojowych (BUR). Our Training Centre has the relevant certificates, so we have the opportunity to offer services subsidised by the European Funds.