§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych przez firmę
AEC Design Sp. z o.o. oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Zamawiając usługę, Zamawiający szkolenie potwierdza, że zapoznał się z opisem usługi znajdującym się na stronie internetowej www.aecdesign.pl lub przesłanym programem jako oferta dedykowana

3. Zamawiając usługę, Zamawiający szkolenie potwierdza że zapoznał się z niniejszym Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez AEC Design Sp. z o.o. i akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.

§ 2
Podstawowe definicje

1. Regulamin – niniejszy zbiór przepisów regulujących kwestie związane ze świadczeniem Usług Szkoleniowych

2. AEC Design Sp. z o.o. – to firma z siedzibą w Warszawie ul. Głogowska 31 prowadząca działalnością szkoleniową o numerze NIP: 522-285-43-08, REGON: 140924320,

3. AEC Design Sp. z o.o wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem: 2.14/00028/2012

4. Uczestnik – każda osoba biorąca udział w szkoleniu organizowanym przez AEC Design Sp. z o.o.

5. Oferta – propozycja wykonania usług szkoleniowych skierowana do Zamawiającego, zawierająca zakres i warunki usług, dla szkoleń otwartych znajdująca się na stronie internetowej www.aecdesign.pl

6. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która zgłosiła osobę/y do udziału w szkoleniu.

7. Szkolenie – to każda usługa szkoleniowa świadczona przez AEC Design Sp. z o.o. , prowadzona w różnych lokalizacjach, z użyciem różnych metod.

8. Szkolenie otwarte – usługa szkoleniowa dostępna w określonej przez Wykonawcę ilości miejsc, dla każdej zainteresowanej osoby, która prześle zgłoszenie w proponowanym terminie; zrealizowana wg standardowych warunków.

9. Szkolenie dedykowane – usługa organizowana dla grupy osób od jednego Zamawiającego, która jest realizowana na podstawie indywidualnych ustaleń oraz w ustalonym terminie.

10. Zgłoszenie – oświadczenie woli Uczestnika o zawarciu umowy z AEC Design Sp. z o.o. składane w postaci pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem formularza udostępnionego przez AEC Design Sp. z o.o. dotyczące przeprowadzenie szkolenia lub zgłoszenia droga mailową..

11. Formularz zamówienia – wypełniony dokument wg wzoru AEC Design Sp. z o.o. który zamawiający przesyła w celu zgłoszenia udziału w szkoleniu

12. Potwierdzenie udziału – informacja w formie dokumentu, przesyłana drogą elektroniczną przez AEC Design Sp. z o.o. do Zamawiającego po wcześniejszej rejestracji Uczestnika na dane szkolenie

13. Umowa indywidualna – dokument, na mocy którego AEC Design Sp. z o.o. i Zamawiający akceptują warunki przedstawione w ofercie, na podstawie której przeprowadzane jest szkolenie i wystawiona faktura.

14. Certyfikat ukończenia szkolenia – dokument wydawany każdemu Uczestnikowi szkolenia potwierdzający udział w szkoleniu.

15. Wykładowca – osoba prowadząca szkolenie.

§ 3

Zgłoszenie i uczestnictwo w szkoleniu

1. Szkolenia organizowane przez AEC Design Sp. z o.o. realizowane są w przypadku zebrania minimalnie wymaganej grupa uczestników.

2. W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników AEC Design Sp. z o.o. ma prawo odwołać lub przełożyć termin szkolenia otwartego.

3. Warunkami uczestnictwa w szkoleniu są:
– dokonanie zgłoszenia udziału w szkoleniu, zgodnie z zasadami wskazanymi w punktach poniższych,
– potwierdzenie swojego udziału telefonicznie lub emailem w odpowiedzi na zapytanie ze strony AEC Design Sp. z o.o.
– uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez AEC Design Sp. z o.o. zgodnie z wytycznymi zawartymi w  dokumencie potwierdzającym rezerwację miejsca na szkoleniu

4. Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej www.aecdesign.pl lub przesłanego elektronicznie przez pracownika AEC Design Sp. z o.o.

5. Przesyłając wypełnione zgłoszenie, Uczestnik zawiera umowę o świadczenie usług, której integralną część stanowią postanowienia niniejszego regulaminu. Dokonując zgłoszenia Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulamin i akceptuje jego postanowienia.

6. Możliwość rejestracji na liście uczestników danego szkolenia jest dostępna do momentu wyczerpania wolnych miejsc. Informacja o braku wolnych miejsc na dany termin jest publikowana w harmonogramie szkoleń na stronie internetowej AEC Design . Istnieje możliwość rejestracji uczestników na liście rezerwowej, w oczekiwaniu na potwierdzenie udziału przez osoby, które zarejestrowały się wcześniej.

7. Za datę wpływu zgłoszenia uznaje się dzień jego wpływu do skrzynki e-mailowej AEC Design . lub data zgłoszenia telefonicznego.

8. AEC Design Sp. z o.o  na podstawie otrzymanego zgłoszenia udziału w szkoleniu, dokonuje rejestracji uczestników i przesyła drogą elektroniczną potwierdzenie udziału nie później niż 1 dzień roboczy przed datą rozpoczęcia szkolenia.

9. AEC Design Sp. z o.o zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszeń wysyłanych przez podmioty lub osoby, których udział naruszyłby interesy prowadzonej przez AEC Design Sp. z o.o działalności szkoleniowej.

§ 4

Realizacja szkolenia  

1. Szkolenia realizowane są wg programu merytorycznego i na warunkach umieszczonych na stronie internetowe www.aecdesign.pl  lub określonych szczegółowo w formularzu zamówienia bądź indywidualnej umowie

2. AEC Design Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia przed datą jego rozpoczęcia. W uzasadnionych sytuacjach może to być nawet na 1 dzień przed rozpoczęciem kursu. Zmiany dotyczyć mogą: sali szkoleniowej, harmonogramu, terminu szkolenia lub prowadzącego zajęcia

3. Szkolenie odbywa się z poszanowaniem zasad wzajemnego zaufania i w atmosferze poufności.

4. Do obowiązków AEC Design Sp. z o.o należy zapewnienie wykwalifikowanego specjalisty do przeprowadzenia Szkolenia.

5. Doboru metody, tempa i przebiegu prowadzonego szkolenia dokonuje Wykładowca, dostosowując je do tematu zajęć oraz poziomu grupy szkoleniowej.

6. AEC Design Sp. z o.o dołoży należytej staranności, aby szkolenie było przeprowadzone zgodnie z wyznaczonym harmonogramem i tematyką.

7. Po zakończeniu każdego szkolenia, Uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia, wg aktualnie stosowanego wzoru.

§ 5

Zakaz nagrywania szkoleń

1. Wszelkie formy nagrywania (audio, wideo, zdjęcia, notatki dźwiękowe itp.) są zakazane podczas trwania szkoleń organizowanych przez AEC Design.

2. Materiały szkoleniowe, w tym prezentacje, notatki, dokumenty, i inne związane z treścią szkolenia, są chronione prawami autorskimi. Nie wolno ich kopiować, rozpowszechniać ani wykorzystywać w celach komercyjnych lub prywatnych.

3. Regulamin ten obowiązuje wszystkich uczestników szkoleń organizowanych przez AEC Design

4. Naruszenie zakazu nagrywania szkoleń będzie traktowane poważnie i może skutkować dyscyplinarnymi konsekwencjami, w tym możliwością wykluczenia z danego szkolenia lub dalszych działań wynikających z wewnętrznych regulacji naszej organizacji.

5. W dalszej kolejności, złamanie zakazu nagrywania może skutkować konsekwencjami prawno-cywilnymi lub karnymi o naruszenie praw autorskich, ochrony danych osobowych lub poufności informacji

§ 6

Odwołanie szkolenia

1. AEC Design Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia w terminie najpóźniej do 3 dni przed planowaną datą kursu. W przypadkach niezależnych od organizatora ten termin może ulec skróceniu, w szczególności gdy grupa potwierdzonych uczestników okaże się mniejsza niż minimalna, niezbędna dla realizacji szkolenia.

2. W przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia w zaplanowanym terminie, niezależnych od AEC Design Sp. z o.o.,  

AEC Design Sp. z o.o.  zobowiązuje się do udzielenia informacji uczestnikowi o kolejnym terminie danego szkolenia.

3. W przypadku odwołania szkolenia przez AEC Design Sp. z o, Zamawiający lub Uczestnik otrzymuje taką informację drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną. Wpłacone kwoty zwracane są na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego lub Uczestnika, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia odwołania szkolenia, lub za zgodą Zamawiającego/Uczestnika przekazywane na poczet innego terminu lub innego szkolenia organizowanego przez AEC Design Sp. z o.o.

§ 7

Cena usługi szkoleniowej

1. Za udział w szkoleniu AEC Design Sp. z o.o. przysługuje wynagrodzenie zgodnie z zawartą umową. Informacje dotyczące płatności za udział w Szkoleniu są zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.aecdesign.pl oraz w treści wiadomości elektronicznej przesłanej przez AEC Design Sp. z o.o stanowiącej potwierdzenie rezerwacji miejsca na szkoleniu lub w zawarte w umowie

2. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przez Zamawiającego przelewem na podstawie potwierdzenia rezerwacji miejsca lub faktury w terminie podanym Uczestnikowi przez AEC Design Sp. z o.o.  Co do zasady płatność powinna wpłynąć na konto AEC Design SP. z o.o. najpóźniej na 1 dzień roboczy przed datą rozpoczęcia szkolenia.

3. Płatność w formie przedpłaty najpóźniej na 1 dzień roboczy przed datą rozpoczęcia szkolenia jest bezwzględna dla osób prywatnych

4. Do podanej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa. W przypadkach uzasadnionych przepisami, opłata za szkolenie może być zwolniona z podatku VAT

5. Zamawiający upoważnia AEC Design Sp. z o.o do wystawienia faktury VAT bez podpisu Klienta.

6. AEC Design Sp. z o.o. zobowiązuje się wystawić fakturę za realizację zlecenia, co do zasady, najpóźniej w ciągu 14 dni lub do końca miesiąca, w którym zakończyło się szkolenie.

7. Cena podana przy każdym szkoleniu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia/ dokonania zgłoszenia. AEC Design Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do zmiany cen, jak również wycofania poszczególnych szkoleń bez uprzedniego informowania o tym. Zmiana cen lub oferty nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.

§ 8

Materiały szkoleniowe

1. AEC Design Sp. z o.o zastrzega wszelkie prawa autorskie do materiałów szkoleniowych, zabrania ich kopiowania i powielania oraz rozpowszechniania osobom trzecim, .

2. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia i upublicznione przez AEC Design Sp. z o.o można przechowywać oraz wykorzystywać wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów.
3. AEC Design Sp. z o.o nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia szkolenia.

§ 9

Rezygnacja uczestnika z udziału w szkoleniu

1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu otwartym na zasadach i warunkach przedstawionych poniżej.

2. Rezygnacji z udziału w szkoleniu otwartym Uczestnik dokonuje poprzez wysłanie na adres email szkolenia@poczta.aecdesign.pl swojego oświadczenia o rezygnacji. Oczekujemy tego typu oświadczenia nawet w przypadku braku uiszczenia opłaty za szkolenie.

3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w szkoleniu otwartym:
a. gdy AEC Design Sp. z o.o. otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 3 dnia przed dniem rozpoczęcia szkolenia, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, pod warunkiem jej wcześniejszego otrzymania. Zgłoszenia rezygnacji dokonane później niż do 3 dnia przed dniem rozpoczęcia szkolenia, może się wiązać przy zwrocie z potrąceniem kosztów manipulacyjnych z otrzymanej kwoty
b. gdy AEC Design Sp. z o.o. nie otrzyma od Uczestnika oświadczenia o rezygnacji, a Uczestnik nie pojawi się na Szkoleniu, AEC Design Sp. z o.o. przysługuje prawo zatrzymania całej otrzymanej wpłaty.

4. Dopuszczalna jest zamiana Uczestnika szkolenia przez Uczestnika dotychczas zgłoszonego i jest ona nieodpłatna. W takiej sytuacji Uczestnik ma obowiązek powiadomić o tym AEC Design Sp. z o.o. niezwłocznie, najpóźniej na 1 dnia przed dniem rozpoczęcia się szkolenia i dokonać tego drogą elektroniczną na adres szkolenia@poczta.aecdesign.pl Do nowego Uczestnika (zgłoszonego w miejsce rezygnującego) stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu. Po upływie wskazanego powyżej terminu, zmiana Uczestnika szkolenia jest niedopuszczalna.

5. Dopuszczalna jest zmiana terminu szkolenia przez Uczestnika dotychczas zgłoszonego i jest ona nieodpłatna. W takiej sytuacji Uczestnik ma obowiązek powiadomić o tym
AEC Design Sp. z o.o niezwłocznie drogą elektroniczną na adres szkolenia@procad.pl, najpóźniej na 3 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia i wybrać nowy termin szkolenia, na który zostanie przeniesiony przez pracownika AEC Design Sp. z o.o

§ 10

Postępowanie reklamacyjne

1. Uczestnik/ Zamawiający ma prawo złożyć reklamację jeśli ma zastrzeżenia do realizacji świadczonych usług szkoleniowych.

2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej i przesłać na adres pocztowy
AEC Design Sp. z o.o. lub drogą elektroniczną na adres szkolenia@poczta.aecdesign.pl w terminie 7 (siedmiu) dni od zakończenia realizacji szkolenia.

3. Reklamacja przesłana po wskazanym powyżej terminie zostanie pozostawiona bez rozpoznania, o czym Uczestnik/ Zamawiający zostanie poinformowany mailem na wskazany w zgłoszeniu/ formularzu zamówienia adres.

4. Reklamacja powinna zawierać:
– dokładne określenie terminu, miejsca i rodzaju szkolenia, którego reklamacja dotyczy,
– wskazanie konkretnych argumentów na uzasadnienie zarzutów podniesionych w reklamacji,

5. AEC Design Sp. z o.o. rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej wpływu do siedziby biura w formie wskazanej w pkt. 2 oraz w tym terminie poinformuje Uczestnika/ Zamawiającego o jej wyniku mailem na wskazany w zgłoszeniu/ formularzu zamówienia adres.

6. Reklamacja może zostać uwzględniona w całości albo w części, albo AEC Design Sp. z o.o. może odmówić jej uwzględnienia.

7. W sytuacji, gdy reklamacja zostanie uznana w części lub w całości, AEC Design Sp. z o.o. może zaproponować Uczestnikowi/ Zamawiającemu następujące formy zadośćuczynienia:
– obniżenie pierwotnie założonej ceny szkolenia, przy czym udzielony rabat nie może przekroczyć 50%,
– rabat w wysokości do 100% na kolejne/inne wybrane szkolenie z obszaru wskazanego przez AEC Design Sp. z o.o.

§ 11

Odpowiedzialność AEC Design Sp. z o.o.

1. AEC Design Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody poniesione przez Uczestnika podczas szkolenia.

2. AEC Design Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji regulaminu.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikłe między AEC Design Sp. z o.o. a Zamawiającym/Uczestnikiem, strony zgodnie podają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według siedziby
AEC Design Sp. z o.o.

2. Strony zastrzegają sobie prawo udostępniania osobom trzecim w celach reklamowych lub w materiałach referencyjnych informacji o fakcie współpracy, za wyjątkiem przypadku złożenia oświadczenia w formie pisemnej jednej ze stron o zachowaniu poufności współpracy.