Dofinansowane szkolenia Autodesk z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Dofinansowane szkolenia Autodesk z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

KFS adresowany jest do podmiotów, którzy chcieliby skorzystać  z różnych form kształcenia ustawicznego. Głównym celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającego się rynku.

AEC Design jak co roku oferuje przedsiębiorstwom szkolenia dofinansowane  ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Dofinansowaniem objęta jest cała oferta szkoleń dostępna
w AEC Design.

Dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2024 – czym jest KFS ?

Kto może skorzystać z dofinansowania ?

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (…), czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Jaki jest poziom dofinansowania ?

• dla mikroprzedsiębiorstw: 100 % kosztów kształcenia
• dla pozostałych firm: 80% kosztów kształcenia
• jednak nie więcej jak 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika

  • mikroprzedsiębiorstwo – mniej niż 10 pracowników, przychody netto mniejsze lub równe 2 mln euro;
  • małe przedsiębiorstwo – mniej niż 50 pracowników, przychody netto mniejsze lub równe 10 mln euro;
  • średnie przedsiębiorstwo – mniej niż 250 pracowników, przychody netto mniejsze lub równe 43 mln euro;
  • duże przedsiębiorstwo – wszystkie, które nie mieszczą się w powyższych kategoriach

Jak skorzystać z dofinansowania ?

To proste. Wniosek o przyznanie dofinansowania należy złożyć w odpowiednim dla siedziby pracodawcy albo miejscu prowadzenia przez niego działalności Powiatowym Urzędzie Pracy. Pula dofinansowań jest ograniczona więc najlepiej zrobić to jak najszybszej. Już dzisiaj sprawdź  na stronach właściwego urzędu  terminy składania wniosków.

Nabór do KFS 2024 – lista urzędów.

Każdy Urząd Pracy stosuje własne, odrębne zasady dotyczące składania wniosków i ich wzory. Przed złożeniem wniosku zaleca się sprawdzenie dostępność środków z KFS w Powiatowym Urzędzie Pracy.

>> znajdź swój Urząd Pracy i skontaktuje się z nim

Na jakie szkolenia można pozyskać dofinansowanie ?

Dofinansowaniem objęte są szkolenia, które przyczyniają się do podniesienia kompetencji pracowników. W autoryzowanym centrum szkoleniowym AEC Design możesz skorzystać z całej dostępnej oferty szkoleniowej: https://sklep.aecdesign.pl/szkolenia/

Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2024

Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy
w porozumieniu z Radą Rynku Pracy

1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych
procesów, technologii i narzędzi pracy.
2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub
województwie zawodach deficytowych >>> barometr zawodów
3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie
związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin
wielodzietnych.
4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.
5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
7. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających
cudzoziemców.
8. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie
sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy

A. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej,
Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności
Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników
zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego
wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.
B. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
C. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie
przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
D. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju
powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową: Szkolenia dofinansowane w AEC Design
Skontaktuj się z nami i zapytaj  o najlepsze dla Twojej branży szkolenie.
Pomożemy dopasować ofertę do potrzeb Twojej działalności. Skorzystaj z dofinansowania na rozwój swojej firmy.
Nie znalazłeś dla siebie szkolenia? Zapytaj; przygotujemy dla Ciebie szkolenie dedykowane do Twoich potrzeb.

Urszula Godlewska; GSM: 696 988 614; urszula.godlewska@aecdesign.pl

Udostępnij artykuł: